Eminem - Rock City

Rock City
Royce five nine
Slim Shady
Come on

Can't stop the hustle, Royce nickel nine
Glock stops the tussle, nine shots'll bust you
Pine box,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.