Eminem - Wanksta

Yea, It's 50, A.K.A. Ferrari, F-50, break it down
I got a lot of living, to do before I die
And I ain't got time to waste. Let's make it

You say ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.