Ozuna - Tiempo

Woh-oh-oh-oh-oh-oh, jaja
Woh-oh-oh-oh-oh-oh
Sky Rompiendo El Bajo
Dímelo, Gotay

Me puse a dedicarte tiempo (tiempo)
Tiempo del que yo había per...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.