Ronnie Flex - Standaard Procedure

Standaard procedure
Ik hoef die cheap shit niet, ik wil die dure
Standaard procedure
Hoe die bass blijft bonken door de muren
Standaard procedure ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.