Ronnie Flex - Altijd Op Tijd

Ben je eenzaam, ben je lonely?
Dan bereik me telefonisch
Ik kan niet cuffen als de police maar
Ik kan wel even naar je komen
Ook al kan ik niks be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.