Serpentwithfeet - Derrick's Beard

I know you gotta be up early (early)
And baby, I don't wanna sound needy
Shit

Come over here
Missing your beard
Come over here
Missing your be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.