Serpentwithfeet - Heart Storm

(Heart storm)
Boy, when you and I get together
'Xpect some wicked weather
(Heart storm)
When we kiss, watch for lightning
Being near you's so e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.