Sauce Walka - ASAP Sauce

(Chamberlain, he's got it)
(OA, J Rap on the beat)
Yeah, man, you know I'm splashin', you know I'm talkin' 'bout a whole lotta drip and the splash
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.