Serpentwithfeet - Wood Boy

Like, you know what it is, pop
You know what's good, pop
You feel me? Pop
(Damn, nigga, that what's crazy like)
You know what's good (for real)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.