Justin Bieber - There She Go

Head spinnin' like revolvin' doors
Jaws droppin', watch 'em hit the floor
Ain't even fair, no point in keepin' score
Oh, yeah, yeah, yeah, there sh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.