Ronnie Flex - Crooswijk Freestyle

Aye don't judge me tis geen rechtszaak
Al 10 zomers run it en ik shut it down als Skepta
Yeah summertime feel like Willem op die Vespa
Libie is een...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.