Justin Bieber - Peaches

I got my peaches out in Georgia (oh yeah, shit)
I get my weed from California (that's that shit)
I took my chick up to the North, yeah (bad ass bitc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.