Drake - Think Good Thoughts

Yeah, 9th Wonder! Don't judge me man
They tend to say that us rappers are materialistic
They say we lack substance
Me, 'Te and El' bout to prove 'e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.