Drake - Underdog

Yeah Man (Aye)
You already know what it is (Aye)
Trey called Trigga (Aye)
Aye man (Aye)
Show them why you rappin' homie (Aye)
Look

I ain't nev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.