Drake - Lemon Pepper Freestyle

Tryin', tryin', tryin', tryin'
I pray these niggas understand how passionate the tale is
To get you under my pressure
Richer
I been tryin', tryin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.