Drake - Medley: Cameras/Good Ones Go (Interlude)

Yeah, uh

Word on road, is the clique about to blow
You ain't gotta run and tell nobody they already know
We've been living on a high, they've bee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.