Drake - Wants and Needs

(Six)
Yeah
Yeah
Yeah

Leave me out the comments, leave me out the nonsense
Speakin' out of context, people need some content
Niggas tryna keep ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.