Drake - What's Next

Ayy, whoa
Ayy, ayy
Yeah

I'm makin' a change today
The liquor been takin' the pain away
I heard you was givin' your chain away
That's kinda lik...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.