Donnie McClurkin - Didn't You Know

Didn't I know your fears?
Didn't I share your pain?
Didn't I wipe away the tears?
Wasn't I shelter from your rain?

Wasn't I there for you?
Wasn't I a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.