Donnie McClurkin - Who Would've Thought

Heard folks talk about the things You'd done, yes
And I would just laugh at what they'd say, laugh at what they'd say
Who would've thought, in time, t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.