Dexta Daps - WIFI

Yo
Woe woe woe, ooh, yeah yeah
You have yuh time, yuh have you ways
You have yuh days but there's
Nothing 'bout you I would change (yes)

Fuck ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.