Serpentwithfeet - Same Size Shoe

Never heard truth come from skinny lips
Never seen fighters with lazy fists
Won't kiss your son if his heart ain't big

Can't love no man 'til I m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.