Franco Simone - Azzurri Gli Oceani

È successo qualcosa nell'aria stanotte ci giurerei
A migliaia le stelle ci gridano "beati voi"
Tu non ami soltanto tu inventi tu fai dei miracoli
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.