Fantan Mojah - My Love

Intro:
Ahhhhh High Baby Hey Hey Hey Hey Hey

Chorus:
Don't You Fake My Love Ain't Got Noting To Fear. Promise That My Love Will Never Change.
Don't Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.