Fabio Concato - E A Quanti Amori

Se parli ancora m'innamoro
Non devo far niente
Mi lascio solo andare, così
Semplicemente

Se parli ancora ti do un bacio
Su quella bocca grande ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.