Fabio Concato - Non Mi Scordare

Non ti scordar di me
Mi dicevi: "sei il più grande anche lì in mutande ti amo come un Dio"
Non ti scordar perché sono rimasto uguale
In faccia ho q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.