Fabio Concato - Troppo Vento

(In primavera potremmo sposarci
È così una bella stagione
Poi, dopo la laurea
La casa è un po' piccola, sai, con i bambini
A proposito, quella vir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.