Fabio Concato - Canto

Canto perché cantare mi fa bene
Canto per allontanare le mie ansie
Canto finché c'è vita nel mio cuore
Nel tuo cuore per amore
Canto perché la mia...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.