Molly Hammar - DOUCHEBAG

DOUCHEBAG (Clean Version)

VERSE1
we've been rocking for a couple years now
It's been good but it wasn't a WOW
Now we're done I am wondering how
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.