John Denver - Christmas is Coming

Scooter? (Yes Ma'am)
Gonzo? (Check)
Robin? (Yes, Miss Piggy)
This is what we are going to sing

Christmas is coming, the goose is getting fast ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.