Eda Baba - Yangın Yeri

Bak yine düştüm bir derde
Eğer varsa bana söyle bi' çaresi
Yok mu bir yolu
Alıp sarsa beni şöyle sımsıkı

Dokunmam ona ben
Durup baksa bana öyle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.