Eminem - She Loves Me

She loves me, she loves my knot
Not for who I am, but what I got, yeah
And, I don't wanna blow up her spot
But da-na-na-na-na-da-na (woo)
Lady, I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.