Chris Stapleton - Maggie's Song

Let me tell you a story
About an old friend of mine
Somebody left her in a shopping cart
In a parking lot for us to find
Just a fuzzy black pup
S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.