Chris Stapleton - Devil Always Made Me Think Twice

I take a little smoke in the evenin'
I take a little whiskey on ice
I never get behind on killin' my mind
It's just the kind of thing I like
Just ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.