Bad Bunny - 120

Ey, ey

Por ti me monto en el carro y meto ciento veinte
Si me dice' qué quiere' de frente
Me está' tentando, tú ere' una serpiente
Psíquica, te ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.