Bad Bunny - SORRY PAPI

Ey, ey

La tierra tiembla cuando te mueve'
Si e' por mí te doy de vierne' a jueve', eh
No hay quien la releve
Si no e' un diez, e' un nueve punto...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.