Rea Garvey - Never Get Enough Of Your Love

I'm the war to your peace
You're the west to my east
No, I'll never get enough of your love
I shoot high, you go low
You say "yes," I say "no"
No...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.