Future - I Don't Wanna Break Up

Sometimes you gotta take a sacrifice (Gudda Tay on every beat, nigga)
In your love life (D Hill)
If you want the riches and the ice, yeah, yeah
Ri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.