Riky Rick - Buy It Out

New bitch same fight new city new flight
Four shows in a night four hoes in my ride
Ooh I think I hit a nerve ooh I think I hit a nerve

I walk into G...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.