Chris Lake - Turn Off the Lights

Diamonds, they're fake
Your words are seeking
Die, die in my chest

So what are you thinking?

I don't know you anymore
We're alone out now
An...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.