Marc E. Bassy - Still On Me

Yeah Yeah
Baby I can still feel your vibes now
If you wanna try, then I wanna try now
always going crazy till I pipe down then you pipe down yeah
Sexu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.