Marc E. Bassy - NASCAR

You want to be somebody
You go somewhere tonight
Meet me down in the lobby
Stay until your tears are dry
Got a hold of a rari
We can take it for a j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.