Marc E. Bassy - Trial By Fire

And it’s that trial by fire
Oh I like it
Trial by fire

It’s quarter to five (hmm hmm)
I’m down by the bar (hmm hmm)
You whisper to me yeah yeah (h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.