Marc E. Bassy - 15 Minutes

Your 15 minutes yeah,
are you with it? Yeah
I can’t let you knocked me off my damn pivot yea
Take a look at my life you might witness thangs
This shi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.