Marc E. Bassy - Crash and Burn

Yeah Imma go for broke
Let it burn you the fire and i’m the smoke
I'm been sipping from the bottle
I’m a little too faded i’m call you yeah
Passed ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.