PARTYNEXTDOOR - BUZZIN'

(Murda)

They know I'm a ride with you
Pull up on that ave in somethin' hardly average
Hope I got no problems with you
'Cause I know how to bag m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.