Luca Hänni - Extrameile

Ich mach' die Augen wieder auf
Will nichts mehr übersehen
Es gibt noch so viel zu verstehen
Wir sollten einfach mal aufstehen
Räum' Steine aus dem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.