Luca Hänni - Wir bleiben wach

Bleib wach, heute geht alles
Fehlt dir was, nehm' ich's dir ab
Was nicht passt, machen wir passend
Meine Schultern tragen deine Last

Nur keine S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.