Lyrics Born - In Case of Fire

In case of fire
Break the glass
Do What U Wanna
Light a Match
In case of fire
Break the glass
Do What U wanna
Shake that ass

Kelly Finnigan:
The wave...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.