Lyrics Born - Clap Your Hands (If U Know You're Beautiful)

Clap Your Hands if you know you're beautiful
Clap Your Hands if you know your fine
Clap Your Hands if you know you're beautiful
Clap Your Hands if you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.